Förarutbildning


Be-Ge Lastbilar AB erbjuder certifierade förarutbildningar genom Scania. Detta görs för att öka kompetens inom branschen och medverka så att förarna kan uppfylla lagkraven som finns idag.


Förbättrad körfärdighet är en god investering

Att förbättra förarnas körfärdigheter och behålla den höga nivån är dessutom en god investering, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Erfarenheten visar att en bränslereducering på tio procent är fullt möjlig, något som även reducerar utsläppen. I förlängningen minskar också däcksslitage och belastning på drivlinan.

De fem kursmodulerna

Be-Ge Lastbilar AB erbjuder fem kursmoduler som kombineras teori och praktik. Alla praktiska momenten sker med Scanias utbildningsfordon. Kurserna genomförs hos samtliga Scania-återförsäljare över hela landet.

  • Yrkeskompetensbevis

EU-direktivet kräver att alla lastbils- och bussförare som kör i yrkesmässig trafik ska genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och underlätta framtida rekryteringar av förare.

Scanias förarutbildning

I Scanias förarutbildning ingår det även att ta hand om administrationen av vilka förare som gått vilka moduler, lagra informationen i en databas, kalla till utbildning samt ansvara för slutrapportering till Transportstyrelsen.

Yrkeskompetensbevis

Modul A: Lagar och föreskrifter


Kursens syfte:
Att kursdeltagaren uppdateras på de lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Att belysa problematiken i samband med brottsligheten och människosmuggling.

Mål:
Känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn.
Känna till bestämmelserna för godstransport.
Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

Kursens längd:
1 dag (7 timmar)

Modul B: Bränsleeffektiv och trafiksäker körning


Kursens syfte:
Att kursdeltagarna ska få ökad förståelse för
vikten av att spara bränsle såväl ur ett
miljö- som ett ekonomiskt perspektiv.

Mål:
Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal
användning av dessa.
Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper
och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget
och att förebygga störningar.
Kunna optimera bränsleförbrukningen.

Kursens längd:
1 dag (7 timmar)


Modul C: Godstransporter


Kursens syfte:
Att kursdeltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Att upplysa om de ekonomiska villkor som gäller transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Mål:
Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationer av marknaden.

Kursens längd:
1 dag (7 timmar)

Modul D: Arbetsrisker och Hälsa


Kursens syfte:
Att upplysa kursdeltagarna om vikten av god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomisk som möjligt.

Mål:
Kunna förebygga risker.
Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.
Kunna optimera bränsleförbrukningen.


Kursens längd:
1 dag (7 timmar)


Modul E: Nödsituationer och företagsimage


Kursens syfte:
Att säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agera i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Mål:
Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor. Kunna bedöma krissituationer.
Kunna upplysa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Kursens längd:
1 dag (7 timmar)


Är du intresserad av de förarutbildningar vi erbjuder eller vill du ha mer information angående en specifik utbildning.