Hållbarhet

Be-Ge Lastbilar AB erbjuder tillsammans med Scania lösningar i praktiken för alternativ energi och för en hållbar framtid.

Hållbara transporter

Hållbara transporter handlar om att transportera människor och varor samtidigt som dessa transporter bidrar till ekonomisk och social utveckling utan att äventyra människors hälsa och säkerhet eller miljön. Det finns ingen färdig lösning för att omvandla transportsystemet till att bli hållbart. Det krävs snarare en helhetssyn som är anpassad till det specifika transportuppdraget och transport- och logistikinfrastrukturens mognadsgrad i olika delar av världen.

Ansvarsfullt företagande

Scanias hållbarhetstrategi tillsammans med Be-Ge Lastbilar är starkt rotad i våra kärnvärden och vårt sätt att arbeta. Vi strävar efter att bedriva en hållbar verksamhet ur alla aspekter och att följa högsta tänkbara sociala, etiska och miljömässiga standarder. Strävandet efter att uppnå höga standarder i vår verksamhet och värdekedja stärker vår förmåga att förändra transportvärlden genom att skapa erfarenheter, kunskap och förmågor som kan överföras till produkt- och tjänstutveckling samt ge oss den trovärdighet som krävs på marknaden.

Vetenskapligt baserade mål

Scania tillsammans med Be-Ge Lastbilar arbetar med målet att driva på övergången till ett hållbart transportsystem. Vi är övertygade om att vi som företag, liksom hela transportvärlden, kan bli fossilfria före 2050 enligt Parisavtalet om klimatet.

För att manifestera våra åtaganden och vara transparenta när det gäller våra framsteg har vi ställt upp vetenskapligt baserade mål för att minska våra koldioxidutsläpp (SBT). Vi åtar oss att använda dessa mål som en måttstock för minska våra utsläpp i den omfattning och takt som vetenskapen kräver för att begränsa den globala uppvärmningen.

Det här åtagandet representerar ett radikalt steg i målen för att minska våra koldioxidutsläpp eftersom målen inte bara omfattar direkta utsläpp från våra globala verksamheter utan även från våra kunders fordon när de används.

De är helt anpassade till våra företagsmål och kommer att påverka investeringsbeslut inom våra affärsområden – från produktion och logistik till produktutveckling och försäljningsprioriteringar. Men vi går ett steg längre. För att målen ska kunna nås måste även Scanias kunder behöva hantera sin verksamhet med mindre klimatpåverkan än sina konkurrenter och branschen som helhet.

Inventering av växthusgaser

Scania arbetar tillsammans med Be-Ge Lastbilar AB med målet att driva på övergången till ett hållbart transportsystem. Vi är övertygade om att vi som företag, liksom hela transportvärlden, kan bli fossilfria före 2050 enligt Parisavtalet om klimatet.

För att manifestera våra åtaganden och vara transparenta när det gäller våra framsteg har vi ställt upp vetenskapligt baserade mål för att minska våra koldioxidutsläpp (SBT). Vi åtar oss att använda dessa mål som en måttstock för minska våra utsläpp i den omfattning och takt som vetenskapen kräver för att begränsa den globala uppvärmningen.

Det här åtagandet representerar ett radikalt steg i målen för att minska våra koldioxidutsläpp eftersom målen inte bara omfattar direkta utsläpp från våra globala verksamheter utan även från våra kunders fordon när de används.

De är helt anpassade till våra företagsmål och kommer att påverka investeringsbeslut inom våra affärsområden – från produktion och logistik till produktutveckling och försäljningsprioriteringar. Men vi går ett steg längre. För att målen ska kunna nås måste även Scanias och Be-Ge Lastbilars kunder behöva hantera sin verksamhet med mindre klimatpåverkan än sina konkurrenter och branschen som helhet.

50 %

Scope 1 och 2

Scania kommer att minska sina utsläpp enligt Scope 1 och 2 med 50 procent fram till 2025 med 2015 som basår i absoluta tal. CO2-utsläppen enligt dessa omfång kommer alltså att halveras oavsett hur mycket vi växer. Aktiviteterna omfattar energieffektivitetsåtgärder, övergång från fossila bränslen till biobränslen och fossilfria energikontrakt.

Vårt fossilfria elmål för 2020 (2010) och energieffektivitetsmål på 33 procent/fordon 2020 (2010) utgör byggstenar för att nå detta mål.

Enligt Science Based Target-initiativet (SBTi) är en 50-procentig minskning av Scope 1 och 2 under denna tioårsperiod mycket ambitiös och i linje med ett 1,5-gradersscenario – det strängaste scenariot för koldioxidminskning enligt SBT.

20 %

Scope 3

Över 96 procent av koldioxidutsläppen från vår verksamhet genereras i samband med användningen av våra produkter. Scania mäter alltid den faktiska klimatpåverkan som uppstår till följd av användningen av företagets produkter. Mätmetoden Well-to-Wheel (WtW, källa till hjul) tar även hänsyn till de utsläpp som genereras vid produktionen av bränsle eller el.

Enligt Science Based Target-initiativet (SBTi) är detta mål mycket långtgående och anpassat till initiativets mest ambitiösa scenario för koldioxidminskning.

Det här är ett intensitetsmål som mäts i CO2-ekvivalenter per kilometer. Scania kommer att mäta klimatpåverkan från sina produkter genom att använda driftdata från alla sina globalt uppkopplade lastbilar och bussar. Målet innebär att de fordon som tillverkas 2025 ska ha 20 procent lägre koldioxidutsläpp per kilometer jämfört med de fordon som tillverkades 2015. Vi samlar in data från enskilda lastbilar och bussar under ett år och använder dessa data för att analysera den faktiska energiförbrukningen och antalet körda kilometer. Vi lägger sedan till information om vilken typ av energi som har använts för att kunna beräkna klimatpåverkan.

Vårt arbete för att nå klimatmålen

En 50-​procentig minskning av koldioxidutsläppen från vår verksamhet fram till 2025

Vi måste arbeta med flera aktiviteter för att kunna minska utsläppen från vår verksamhet med 50 procent mellan 2015 och 2025. En av Scanias kärnvärden är att eliminera slöseri och det är där vi börjar.

En annan viktig del är våra energieffektivitetsåtgärder, vilket innebär att vi kontinuerligt investerar i nya maskiner och utrustning med lägre energiförbrukning.

Vi nöjer oss slutligen inte med att ta itu med energislöseriet utan fortsätter hela tiden att undersöka möjligheterna att ersätta användningen av fossil energi i vår produktion och FoU-verksamhet med förnybar energi. Den elkraft som levereras till vår globala produktion är redan i dag fossilfri (sedan 2020) och vi utökar kontinuerligt leveranserna av fossilfri el till vårt kommersiella nätverk av verkstäder över hela världen.

En 20-​procentig minskning av koldioxidutsläppen från våra produkter

Fyra huvudtyper av aktiviteter hjälper oss att nå det vetenskapligt baserade målet för Scope 3 – användningen av produkter. Vi planerar att öka effektiviteten hos våra traditionella produkter ytterligare under de kommande åren. En viktig bidragande orsak är den nya drivlinan med tillhörande komponenter. Vi behöver även samarbeta med våra kunder för att öka deras effektivitet med hjälp av optimerade specifikationer (bättre dimensionerade drivlinor, bättre däck m.m.) och genom att säkerställa att fordonen körs mer effektivt (förartjänster som utbildning och coachning).

Den här huvudtypen innefattar även växlingen till förnybara energikällor som bränsle eller gas för drift av förbränningsmotorer. Ett fordon som drivs med biogas kan minska Well-to-Wheel-utsläppen (WtW) med upp till 80 procent redan i dag jämfört med en fossil dieselekvivalent. Vi kommer att snabba upp det här arbetet genom utökade partnerskap i transportekosystemet och nära samarbeten med kunder, transportköpare, infrastrukturleverantörer, bränsleleverantörer och andra beslutsfattare.

En snabb växling till elektrifiering utgör nyckeln till övergången till ett mer hållbart transportsystem. Vi erbjuder redan i dag bussar och lastbilar med pluginhybridteknik samt helelektriska stadsbussar och lastbilar för transporter i stadsmiljöer. Elfordon som drivs med den europeiska elmixen får halverade CO2-utsläpp per km. Vi måste slutligen se till att den el som används för att driva våra eldrivna produkter kommer från förnybara källor. Elfordon som drivs med grön el minskar CO2-utsläppen med upp till 98 procent jämfört med ett konventionellt dieselfordon som drivs med fossil diesel.

FÖRNYBARA DRIVMEDEL - VÅRA ALTERNATIV

Biobränslen utgör det bästa, och i vissa fall enda, tillgängliga alternativet för att minska koldioxidutsläppen väsentligt på kort sikt innan andra lösningar som eldrift blir mer livskraftiga.

Scania utvecklar och Be-Ge Lastbilar erbjuder marknadens största motorportfölj som kan drivas med alternativ till fossila bränslen. Vi erbjuder allt från etanoldrivna lastbilar och bussar till fordon som drivs med flytande eller komprimerad biogas. Alla våra Euro 5- och 6-motorer kan drivas med HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och nästan alla våra fordon kan drivas med FAME-biodiesel. Vi har utvecklat vår motorportfölj under mer än 25 års tid och lanserade etanoldrivna bussar redan under 1990-talet.

Biobränslen kan ge transportsektorn ett nästan omedelbart bidrag till koldioxidfria lösningar. Enligt Pathways-studien utgör en ökad användning av dessa förnybara bränslen den snabbaste vägen till att uppnå de största minskningarna av koldioxidutsläppen på kort sikt.

Den begränsade tillgången till biogas förblir dock en utmaning för transportsektorn. Innan det här problemet är löst kommer naturgas att fortsätta spela en viktig roll i det hållbara transportsystemet, eftersom den gör det möjligt för oss att öka gasfordonens marknadsandel och därigenom uppmuntra till användningen av gasdrivna lösningar. Under tiden samarbetar vi med partnerföretag för att förbättra och göra det möjligt att snabbt skala upp infrastrukturen för leverans av biogas.

HVO

Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO, Hydrogenated Vegetable Oil) är en modern metod för att producera högkvalitativa biobaserade dieseldrivmedel utan att ge avkall på tillgänglighet, motorer, system för avgasefterbehandling eller avgasutsläpp.

HVO kan tillverkas från olika källor, till exempel spillolja, rapsolja och animaliskt fett. Dessa energikällor kan resultera i betydande sänkningar av den totala mängden växthusgasutsläpp. Jämfört med vanlig diesel, kan koldioxidutsläppen i bästa fall sänkas med upp till 90 procent.

Biodiesel

Biodiesel (eller FAME som i Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylestrar) kan tillverkas av olika råvaror, till exempel rapsolja, växter och förbrukad matolja. En fördel med biodiesel är att det är en vätska, som är tillgänglig i stora kvantiteter.

Hållbar biodiesel kan blandas ut med diesel eller användas i 100 procent ren form. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 85 procent.

Biogas

Biogas kan produceras från ett antal olika källor, men den mest kostnadseffektiva och hållbara metoden är att använda sig av lokalt avfall eller rötslam. Biogas består av samma molekyl som naturgas, men biogas är ett förnybart drivmedel och naturgas ett fossilt. De två drivmedlen kan användas parallellt.

Hållbar biodiesel kan blandas ut med diesel eller användas i 100 procent ren form. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 85 procent.

Naturgas

Naturgas är metangas som finns i fickor i jordskorpan. Den utvinns ur särskilda gasfyndigheter eller i samband med oljeutvinning. Naturgas är ett fossilt drivmedel, men eftersom metanmolekylen innehåller endast en kolatom blir mängden koldioxid som släpps ut vid förbränning mindre än i en motor som drivs av standarddiesel.

Bioetanol

Bioetanol är i dag det mest använda biodrivmedlet inom transportsektorn. Det är också ett drivmedel som med största sannolikhet kommer att kunna levereras i både stora och bestående volymer i framtiden. En stor fördel är att bioetanolen är flytande och finns i stora volymer över hela världen.

Bioetanol kan tillverkas av flera olika råvaror som sockerrör, vete och spannmål. Det går även att använda stärkelse- eller sockerrikt avfall som cellulosa eller bröd. Dessutom är bioetanol jämförelsevis enkelt att producera, även i liten skala. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 90 procent.

Hybrid

Hybriden körs på elektricitet, i kombination med ett biodrivmedel. Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vilket i sin tur resulterar i lägre utsläppsnivåer. En ytterligare fördel med hybridfordon är de lägre bullernivåerna, vilket gör det möjligt att köra i städer under tidiga morgnar, sena kvällar och nätter.

Leveranser utanför rusningstid ger åtskilliga fördelar, till exempel kortare körtider, lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom ökar nyttjandegraden för fordonet. Jämfört med vanlig diesel, kan koldixodidutsläppen i bästa fall sänkas med upp till 90 procent.

Plug-in hybrid

Plug-in hybridversionen av lastbilen kan alltid börja sitt arbete fulladdad. Lastbilens batterier kan även laddas under förarens arbetsskift, till exempel i samband med lastning och lossning eller när föraren vilar.

Den här kombinationen av elektrisk drivlina och traditionell motor minskar bränsleförbrukningen, vilket ger lägre utsläpp och bullernivåer. Hybriddriften kan minska CO2-utsläppen med upp till över 90 procent jämfört med användning av vanlig diesel (vid kombinerad hybrid- och HVO-drift).